ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Ochrana osobních údajů

Naším závazkem je chránit a respektovat vaše soukromí.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak jsou osobní údaje („údaje“), které jste poskytli a které shromažďuje IVECO Czech Republic, a.s. („my“, „nám“, „náš/naše“ nebo „společnost“) prostřednictvím těchto webových stránek, zpracovávány v souladu s příslušnými zákony a předpisy.

Mezi údaje, které mohou být shromažďovány, zpracovávány a ukládány, patří:

 1. Údaje, které jste nám poskytli, abyste získali konkrétní službu, nebo jako součást obchodního vztahu (např. kontaktní informace, profesní údaje, finanční nebo technické informace)
 2. Údaje o procházení (např. IP adresa, místo, země, čas navigace, čas přístupu) nebo údaje vyplývající z vaší interakce s našimi webovými stránkami
 3. Cookies 

Obvykle nám tyto údaje poskytnete vy sami, ale v některých případech můžeme získat údaje o vás od třetí strany nebo z veřejných záznamů. Údaje získané od těchto třetích stran chráníme v souladu s postupy popsanými v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Shromážděné údaje můžeme zpracovávat pro tyto účely:

 1. Splnění Vašich požadavků díky poskytování informací o našich produktech, službách, nabídkách a obchodní síti.
 2. Snaha o vytvoření, udržení a kontinuální zlepšování našeho vztahu s Vámi.
 3. Za podmínky udělení zvláštního souhlasu – zasílání obchodních sdělení a informačních bulletinů, jakož i inzerce našich produktů a služeb nebo provádění průzkumů trhu. Všechny tyto činnosti mohou být prováděny v tištěné podobě, automatizovanými nebo elektronickými prostředky, včetně pošty nebo e-mailu, telefonem (např. automatizovaným hovorem, SMS, MMS, faxem) a jakýmikoli jinými prostředky (např. webovými stránkami, mobilními aplikacemi – „marketing“).
 4. Za podmínky udělení zvláštního souhlasu i oznámení údajů našim dceřiným společnostem a přidruženým společnostem, jakož i naší autorizované prodejní a distribuční síti. Tito partneři budou zpracovávat data za účelem zasílání obchodních sdělení, jakož i inzerce na své produkty a služby nebo provádění průzkumů trhu – „marketingová třetí strana“.

Údaje se shromažďují a zpracovávají na základě smlouvy a našeho výslovného a oprávněného zájmu pro zpracování podle bodů (i) and (ii), a s výhradou vašeho výslovného souhlasu pro účely marketingu podle bodů (iii), (iv). Nezapomeňte prosím, že pokud jste svůj souhlas poskytli, můžete jej kdykoli odvolat.

Údaje mohou být zpracovávány elektronicky, v rámci IT systémů a ručně v papírové podobě. Údaje budou zpracovávány a ukládány po celou dobu jejich životního cyklu tak, aby byla zajištěna jejich bezpečnost a důvěrnost v souladu se zásadami korektnosti, zákonnosti a transparentnosti a v souladu s ustanoveními příslušných zákonů a předpisů.

Poskytnutí údajů není nikdy povinné. Avšak neposkytnutí údajů, které jsou nezbytné pro poskytnutí služby nebo výrobku a které jsou označeny jako povinné, nám může znemožnit poskytnout vám požadovanou službu nebo výrobek nebo může vést k poskytnutí požadované služby nebo výrobku, které nebude optimální. Na druhé straně neposkytnutí údajů, jejichž poskytnutí je označené jako volitelné, vám v každém případě umožní přístup ke službě nebo získání výrobku.

Jsme součástí skupiny Iveco Group, která je celosvětovým lídrem v odvětví investičního majetku. Údaje mohou být sdíleny a sdělovány našim dceřiným společnostem a přidruženým společnostem Iveco Group, důvěryhodným externím stranám, poskytovatelům služeb, autorizovaným prodejcům a distributorům a obchodním partnerům usazeným v Evropské unii i mimo ni, kteří se konkrétně smluvně zavázali a mohou údaje používat výhradně pro výše uvedené účely.

Údaje mohou být sdělovány třetím stranám za účelem splnění právních povinností, dosažení a udržování bezpečnosti Iveco Group, ochrany našich práv či majetku nebo práv či majetku Iveco Group, reakce na příkaz státních orgánů nebo uplatňování našich práv před soudními orgány.

Abychom mohli provádět činnosti zpracování údajů tak, jak je popsáno výše, můžeme údaje přenášet do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), včetně ukládání těchto údajů v digitálních nebo fyzických databázích spravovaných subjekty, které jednají naším jménem. Správa databází a zpracování údajů jsou omezeny na uvedené účely zpracování a probíhají v souladu s příslušnými zákony a předpisy na ochranu údajů.

Pokud jsou údaje přenášeny mimo EHP, společnost přijme jakákoli vhodná smluvní opatření, aby zaručila odpovídající ochranu údajů, mimo jiné včetně dohod vycházejících se standardních doložek o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou komisí, které se vztahují na přenos osobních údajů mimo EHP.

Údaje uchováváme v našich systémech a archivech po dobu nezbytnou k dosažení účelů popsaných v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů s přihlédnutím k případným právním a smluvním požadavkům.

Pokud již údaje nejsou nezbytné pro účely, pro něž jsou zpracovávány, údaje se vymažou nebo jsou uchovávány v podobě, která neumožňuje identifikaci subjektů údajů, za předpokladu, že zákon nevyžaduje nebo nedovoluje, abychom takovéto údaje uchovávali. Údaje můžeme ukládat delší dobu, pokud je to nezbytné pro ochranu našich zájmů v souvislosti s případnou odpovědností spojenou s poskytováním služeb nebo výrobků nebo zpracováním údajů.

Údaje zpracovávané pro účely marketingu budou uchovávány, dokud neodvoláte svůj souhlas, a v každém případě v souladu s výše uvedenými zásadami a pokyny v této souvislosti poskytnutými příslušnými orgány na ochranu soukromí.

IVECO Czech Republic, a.s., se sídlem v Dobrovského 74/II,
566 03 Vysoké Mýto, je správcem údajů, které shromažďuje, zpracovává a ukládá v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Můžete uplatňovat svá práva, jak stanoví příslušné zákony a předpisy, zejména:

 • Právo na přístup: právo získat od správce potvrzení, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány či nikoli, a pokud ano, požadovat přístup k vašim osobním údajům.
 • Právo na opravu: právo na to, aby správce opravil vaše osobní údaje, které můžete považovat za nepřesné, a doplnil neúplné informace, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 • Právo na výmaz: právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vaše osobní údaje vymazali, pokud bude předložena žádost v souladu s příslušnými zákony a předpisy.
 • Právo vznést námitku proti zpracování údajů: právo vznést kdykoli námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce.
 • Právo na omezení zpracování údajů: právo, aby správce omezil zpracování, pokud je popřena přesnost a správnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit.
 • Právo na přenositelnost údajů: právo získat osobní údaje, které jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Rovněž máte právo předat dané údaje jinému správci údajů, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, zejména za těchto podmínek: zpracování vychází ze souhlasu nebo ze smlouvy a zpracování se provádí automatizovaně.
 • Právo podat stížnost: aniž by byl dotčen jakýkoli jiný správní nebo soudní spor, pokud se domníváte, že zpracování údajů je prováděno nezákonně nebo není v souladu s příslušnými zákony a předpisy, máte právo podat stížnost dozorovému úřadu členského státu vašeho obvyklého bydliště nebo místa výkonu zaměstnání, nebo státu, v němž k porušení došlo.

Výše uvedená práva můžete uplatnit tak, že nás budete kontaktovat:

 • prostřednictvím kontaktního formuláře v sekci KONTAKTY: https://www.ivecocr.cz/clanek/kontakty
 • zasláním e-mailu na adresu bus.cz@iveco.com
 • zasláním dopisu na adresu Iveco Czech Republic, a. s., Dobrovského 74, Vysoké Mýto, 566 01 

Pokud nám pošlete žádost, je možné, že od vás budeme potřebovat další osobní informace, abychom mohli ověřit vaši totožnost a případně vás kontaktovat. Tyto informace společně s ostatními údaji, které již máme, budou pak zpracovány, abychom vyhověli vaší žádosti, a to v souladu s příslušnými právními předpisy. V případě potřeby mohou být určité informace předány jiným společnostem v rámci Iveco Group i mimo ni, které působí jako zpracovatelé vašich údajů, abychom mohli vaší žádosti vyhovět. Vaše údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k tomu, abychom mohli vaši žádost vyhodnotit a vyřídit, a poté budou vaše údaje archivovány po přiměřenou dobu, která nám umožní prokázat, že vaše žádost byla vyřízena správně a včas.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo aktualizováno v lednu 2022. Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů průběžně měnit nebo aktualizovat tak, aby odráželo měnící se právní požadavky nebo naše činnosti zpracování. Jakoukoli aktualizaci zveřejníme na těchto webových stránkách a aktualizace bude účinná od okamžiku jejího zveřejnění. Vyzýváme vás, abyste pravidelně přezkoumávali toto prohlášení o ochraně soukromí, abyste věděli, jak vaše údaje chráníme.